28 let na trhu
Zastoupení v 7 zemích
Zákazníci z více než 100 zemí
Podpora od vývoje až po výrobu

Věrnostní program PREMIUM

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš OnlineShop. Pro naše stálé zákazníky, kteří nakupují přes náš OnlineShop máme připravený věrnostní program PREMIUM. Přečtěte si prosím následující všeobecné podmínky.

I. Všeobecné podmínky:

Princip věrnostního programu je velmi jednoduchý.
 1. Věrnostní program PREMIUM (dále jen "PREMIUM") provozuje obchodní společnost SOS electronic s.r.o., se sídlem na ul. Pri prachárni 16, 040 11 Košice, SR, IČO: 31 703 186, DPH: SK 2020484158, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, odd. Sro, vl. č. 5791 / V. (dále jen "společnost").

 2. S každým nákupem v našem OnlineShopu získáváte současně body, za které si budete moci vybrat některou z našich zajímavých a hodnotných odměn. Sbírat věrnostní body mohou všechny fyzické osoby nad 18 let věku a právnické osoby, které se zaregistrují na našem OnlineShopu a aktivně přes něj i nakupují, pokud dále není uvedeno jinak.

 3. Z PREMIUM jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SOS electronic s.r.o., jakož i zaměstnanci v rámci jakékoliv pobočky společnosti nebo v rámci jiné kapitálově blízké společnosti (i mimo území ČR), jakož i jejich rodinní příslušníci, pokud společnost na základě zvláštní žádosti nerozhodne jinak.

 4. Společnost je mimo jiné oprávněna bez předchozího upozornění znemožnit účast v programu PREMIUM takovým fyzickým osobám, které se účastí v programu PREMIUM snaží získat jinou výhodu, která je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nebo v důsledku jejich účasti v programu PREMIUM hrozí nebo už i vznikla společnosti škoda (včetně ztráty očekávaného zisku).

II. Doba trvání PREMIUM:

Od 1.6.2012 na dobu neurčitou.

III. Jak funguje PREMIUM:

 1. Každý zaregistrovaný zákazník, jehož účast v PREMIUM není zakázána (bod I. odst.. 3 a 4), nebo pokud jeho účast v PREMIUM nezanikla jinak, získává za své nákupy v OnlineShopu body za níže uvedených podmínek.

 2. Body, získané za nákup, si zákazník může vyměnit za některou z odměn nabízených společností na její webové stránce. Zákazník bere na vědomí, že program PREMIUM je forma, kterou chce společnost vyjádřit poděkování svým zákazníkům za jimi realizovaný nákup, avšak zákazník nemá právní nárok na zaslání odměny ani na vymáhání jiné plnění z programu PREMIUM vůči společnosti.

 3. PREMIUM se vztahuje pouze na objednávky realizované přes OnlineShop společnosti a pouze na zboží skladového typu.

 4. Objednávky vybavené telefonicky, faxem, e-mailem, osobně resp. jiným způsobem se do PREMIUM nezapočítávají.

 5. Množství přidělených bodů závisí na hodnotě objednávky. Nejasnosti nebo nesprávnosti při připisování či krácení bodů řeší s konečnou platností výlučně společnost sama na základě žádosti zákazníka. Rozhodnutí společnosti bude zákazník považovat za konečné, na dodatečné reklamace v totožné věci společnost nebude přihlížet, pokud se sama nerozhodne v odůvodněných případech jinak.

 6. Za každých celých 250 Kč dostáva zákazník 1 bod (to znamená, že např. u objednávky, která má hodnotu 2500 Kč získává 10 bodů, u objednávky v hodnotě 700 Kč pouze 2 body). Body za nákup zboží na objednávku se nepřipisují. Společnost si vyhrazuje právo uvedený kurz kdykoliv změnit.

 7. Každý získaný bod podle těchto podmínek má omezenou časovou platnost, kdy je možné jej využít pro výměnu za nabízené odměny. Tato platnost je 2 roky ode dne nabytí příslušných věrnostních bodů. Po uplynutí tohoto období ztrácí člen (zákazník) nárok na výměnu těchto bodů za odměnu a tyto body mu budou odečteny z celkového bodového stavu jeho účtu.

 8. PREMIUM se vztahuje i na různé akce a výprodej, pokud společnost neurčí jinak.

 9. Při stornování objednávky nebo její části bude z účtu odečten i odpovídající počet již přidělených bodů. V případě, že si zákazník v rámci své online objednávky dohodne se společností nebo s jejím obchodním zástupcem nebo jiným jejím prodejcem odlišné ceny zboží oproti zveřejněným cenám, hodnota připisovaných bodů bude krácena o 50% až 100% dle uvážení provozovatele programu PREMIUM (společnost SOS electronic). Nasbírané body může zákazník čerpat postupně nebo jednorázově, podle jeho vlastního rozhodnutí.

 10. Aktuální bodový stav se bude zobrazovat vždy po přihlášení do OnlineShopu.

 11. Společnost není povinna posílat žádné výzvy ani upozornění na čerpání nasbíraných bodů.

 12. Nárok na využití bodů ke získání odměn v PREMIUM vzniká až po uhrazení všech závazků vůči společnosti.

 13. Nasbírané body není možné vyměnit za finanční hotovost, nelze je postoupit na jinou osobu a nelze je uplatnit ani jako slevu při koupi jakéhokoliv zboží.

 14. Jednotlivé odměny, zařazené do PREMIUM, jsou k dispozici na webové stránce společnosti v části věnované věrnostnímu programu.

 15. Každá odměna má své bodové ohodnocení.

 16. Společnost si vyhrazuje právo bez předem daného upozornění provádět kdykoliv během trvání PREMIUM změny, týkající se bodového hodnocení odměn nabízených v rámci PREMIUM i struktury nabízených odměn.

 17. Uplatnění připsaných bodů formou jejich záměny za odměny nabízené společností v rámci programu PREMIUM lze realizovat pouze prostřednictvím OnlineShopu. Zákazník není oprávněn stornovat už jednou společnosti zaslanou objednávku, v jejímž rámci realizoval výběr odměny výměnou za své body z programu PREMIUM.

 18. Na odměny, zasílané registrovanému zákazníkovi po uplatnění bodů v rámci PREMIUM se nevztahuje záruka, ani ve vztahu k této odměně neběží žádná záruční doba, společnost také negarantuje přesný termín nebo lhůtu dodání odměny zákazníkovi.

 19. Pro případ, že společnost z jakéhokoli důvodu (zejména pro okolnosti vyšší moci) nemůže dodat zákazníkovi jím uplatněnou odměnu, po dohodě se zákazníkem zašle odměnu jinou nebo zákazníkovi budou zpět připsány body, které použil pro získání odměny.

 20. Registrovaný zákazník má právo odměnu vrátit zpět na vlastní náklady, avšak bez nároku na proplacení s tím spojených nákladů a bez nároku na úhradu jakýchkoli jiných nákladů či nároků. Vrácením odměny nevzniká registrovanému zákazníkovi právní nárok na opětovné připsání bodů, čerpaných ke získání vrácené odměny, pokud společnost neurčí jinak.

 21. Během trvání PREMIUM má společnost možnost připravovat různé prémie, o kterých bude informovat své zákazníky na webové stránce společnosti v části věnované věrnostnímu programu.

 22. Trvání PREMIUM není časově omezeno. Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném časovém předstihu vyhlásit podmínky ukončení PREMIUM. Termín ukončení přidělování bodů a ukončení platnosti nespotřebovaných bodů bude v takovém případě zveřejněn na webové stránce společnosti v části věnované věrnostnímu programu.

 23. V případě rozporu mezi těmito ustanoveními o podmínkách PREMIUM a informacemi, vyplývajícími z propagačních materiálů týkajících se PREMIUM, mají zde uvedená ustanovení o podmínkách věrnostního programu vždy přednost.

 24. Osoby, které se zúčastní registrace k možnosti nákupu zboží společnosti v rámci OnlineShopu a využívání bodů v rámci PREMIUM vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas se závazností výše uvedených podmínek.

 25. Veškeré povinnosti a závazky vůči daňovým nebo jiným státním institucím, vyplývající z platné legislativy příslušné země, nese v plném rozsahu příjemce odměny.

 26. Provozovatel programu PREMIUM je oprávněn vyloučit člena (zákazníka) z programu, pokud se člen dopustil protiprávního jednání v souvislosti s jeho členstvím v programu nebo ve vztahu ke společnosti SOS electronic, zejména: pokud porušil práva k ochranným známkám používaným společností SOS electronic, způsobil společnosti SOS electronic nebo jinému členu škodu nebo jinou újmu, získal výhodu v rozporu s těmito podmínkami nebo umožnil jiné osobě, aby získala výhodu v rozporu s podmínkami.

 27. Právo účasti zákazníka v programu PREMIUM zaniká:
  1. v případě zániku zákazníka, který je právnickou osobou (bez ohledu na právní nástupnictví) dnem zániku (body, připsané z jakéhokoliv důvodu na účet zákazníka po tomto dni budou odečteny bez náhrady)
  2. v případě smrti zákazníka, který je fyzickou osobou, dnem smrti (body připsané z jakéhokoliv důvodu na účet zákazníka po tomto dni budou odečteny bez náhrady)
  3. na základě písemné žádosti zákazníka (pokud je zákazníkem právnická osoba, vyžaduje se přímo podpis jednatele) a to dnem řádného doručení žádosti.

 • Společnost prohlašuje, že osobní údaje, které jí v rámci OnlineShopu byly ze strany třetích osob dobrovolně poskytnuty, použije pouze pro účely související s realizací programu PREMIUM a neposkytne je dalším osobám s výjimkou osob, které přímo zajišťují dodání odměny zákazníkovi.

 • Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES.

 • Poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné a společnost jako provozovatel nemá právní nárok na jejich získávání. Osobní údaje, které poskytnete společnosti prostřednictvím přihlašovacího formuláře, musí být pravdivé a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat společnost. V případě neaktuálnosti Vámi poskytnutých údajů po splnění účelu, po podání námitky nebo v případě zrušení registrace budou tyto údaje odstraněny v souladu se zákonem.

 • Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
  OK Více informací