Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE PRO PODNIKATELE


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti SOS electronic s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinými osobami, které jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen "kupující").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku v platném znění.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé v souladu se stávajícími obchodními podmínkami.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Cenové nabídky vypracované prodávajícím představují výzvu k podání nabídky a mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

2.2. Pro všechny objednávky je třeba vyjádření prodávajícího. Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou uzavřeny písemným či elektronickým (elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího) přijetím ze strany prodávajícího a řídí se těmito obchodními podmínkami. Objednáním zboží kupující závazně prohlašuje, že chce objednané zboží zakoupit.

2.3. Objednávky zboží, označeného prodávajícím jako nestandardní resp. Non-Cancelable Non-Returnable (dále len „NCNR“), jsou po jejich akceptaci nezrušitelné a nevratné. Prodávající může produkty označit jako nestandardní resp. „NCNR“ různým způsobem, včetně uvedením tohoto označení v cenové nabídce na seznamech výrobků nebo v přílohách.

2.4. Objednávky standardních produktů nemůže kupující po jejich akceptaci změnit, zrušit nebo změnit naplánování jejich dodávek bez souhlasu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo přidělovat prodej produktů mezi své zákazníky.

2.5. Všechny informace o zboží, umístěném v on-line obchodu, jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh dodat toto zboží. Uvedené se týká především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů doručení a dostupnosti zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na takto umístěné zboží v on-line obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Prodávající je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.

2.6. Prodávající ve snaze o poskytování kvalitních a kompletních služeb je nucen stanovit minimální hodnotu objednaného zboží na 500,- Kč bez DPH. Při objednávce pod tuto hodnotu bude automaticky účtován manipulační příplatek 150,- Kč bez DPH. Platí i pro osobní odběry. U některých součástek jsou určité minimální odběrová množství. Dodávání vzorků je samozřejmě možné.

2.7. Kupující je upozorněn, že údaje prezentovaného zboží na nákupním portálu (zejména dostupnost, cena, velikost, zásoby) nejsou aktualizovány informačním, skladovým systémem a lidskými zdroji prodávajícího nepřetržitě a v každém okamžiku. Změny v skladových zásobách jsou v informačním systému prodávajícího aktualizovány až s určitým časovým odstupem s přihlédnutím na technické možnosti. Z tohoto důvodu nemusí být údaje ohledně zboží na nákupním portálu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem. Kupující také bere na vědomí, že údaj "dostupnost" zobrazený u položky zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze orientační, nezávazný odhad času, který se předpokládá po vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Prodávající nemá zájem lákat nebo klamat svého zákazníka, právě z tohoto důvodu je možnost dodání kupujícím objednaného zboží vždy ověřována prodávajícím a až na základě akceptace objednávky prodávajícího se realizuje dodávka zboží kupujícímu. Prodávající upozorňuje, že zejména s ohledem na charakter internetového prodeje a dodávek od dodavatelů není možné zboží předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést dodání zboží, byť prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes tento nákupní portál je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednání nebo dodání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. Prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiný prodávající za tutéž cenu, v čase a v množství, které jsou standardní vzhledem k výrobku, rozsahu reklamy a nabízené ceně, pokud na straně prodávajícího nebo jeho smluvního partnera nastala chyba v informačním systému, v zadávání vstupních dat, na portálu nebo v reklamním letáku, a to u zobrazeného zboží a zejména jeho ceny, dostupnosti, velikosti či množství. Na tuto skutečnost bude vždy kupující upozorněn vhodným způsobem (např. oprava údaje), v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

2.8. Pokud prodávající před akceptací nebo po akceptaci objednávky zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou či jinou chybu týkající se zboží nebo dodání (zejména zveřejněnou či jinak zjistitelnou na nákupním portálu nebo uvedenou v objednávce, v akceptaci objednávky, resp. v jiné zprávě), jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží i při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě, nebo z důvodu vyšší moci, je vždy oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zrušit, odmítnout, resp. neakceptovat objednávku. Taková chyba se může týkat zejména aktuální ceny zboží, množství, možnosti dodání, dostupných skladových zásob, obrázku zboží na nákupním portálu nebo jiné skutečnosti, z níž např. může vyplynout nemožnost dodat zboží kupujícímu včas nebo řádně v souladu s objednávkou nebo akceptací objednávky. Kupující bude o této skutečnosti neprodleně po zjištění informován, prodávající je podle vlastního uvážení oprávněn takové zboží nedodat, neodeslat / neprovést akceptaci objednávky, odmítnout kupujícím vystavenou objednávku, prodávajícím akceptovanou objednávku nebo jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle výše uvedeného. V těchto mimořádných případech prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Prodávající je vždy oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku dodání zboží) nebo okamžitě zrušit / odmítnout objednávku, pokud cena zboží nebo údaj o množství uvedené na nákupním portálu byly nesprávné v důsledku lidské, systémové nebo jiné chyby. V případě že kupující již zaplatil kupní cenu, tato kupní cena mu bude prodávajícím vrácena v těchto případech nejpozději do 15 dnů ode dne zrušení smlouvy nebo objednávky. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

3. CENY

3.1. Ceny jsou uvedeny pouze za zboží netto a nezahrnují daně, přepravní náklady, cla nebo jiné náklady nebo poplatky jako jsou například poplatky za zvláštní balení a označení produktů, povolení, certifikáty, celní prohlášení a registrace. Za jakékoli dodatečné poplatky nese odpovědnost kupující.

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v on-line obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout návrh na uzavření kupní smlouvy, popřípadě si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud byla nabídnutá nebo dohodnutá kupní cena zobrazena kupujícímu v on-line obchodě chybně.

3.3. Prodávající prohlašuje, že mu není znám účel nákupu, uskutečněného kupujícím ani použití, ke kterému je nakupované zboží určeno, nenese proto žádnou odpovědnost za volbu objednaného zboží a jeho následky pro kupujícího.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. I v tomto případě jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy tyto obchodní podmínky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Fakturované částky jsou splatné ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře prodávajícího, a to bez započtení nebo odečtení daně vybírané srážkou či jiných částek.

4.2. V případě prodlení platby ze strany zákazníka je prodávající oprávněn účtovat k dlužné částce úrok od data splatnosti až po datum úhrady ve výši 10% p.a., včetně přiměřených poplatků za právní služby nebo inkasní náklady.

4.3. Prodávající je oprávněn účtovat za každou upomínku k neuhrazené faktuře v datu splatnosti poplatek 100,- Kč.

4.4. Prodávající je oprávněn požadovat před uzavřením kupní smlouvy od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, popřípadě je oprávněn zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat i po uzavření kupní smlouvy, pokud se to ukáže nezbytným pro splnění závazku prodávajícího z kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující je povinen zálohu či jinou obdobnou platbu poskytnout ve lhůtě a způsobem, stanoveným prodávajícím.

4.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit podmínky zálohových plateb či tvorby kreditu kupujícího, vyžádat si od kupujícího finanční údaje za účelem ověření si platební způsobilosti kupujícího, požadovat bankovní záruku nebo jinou formu záruky nebo pozastavit jakékoliv nevyřízené objednávky kupujícího. Prodávající může zaúčtovat platby na kterýkoliv z účtů kupujícího. V případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou dle kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez vlivu na další právní nároky změnit plánované dodávky nebo zrušit jakékoli nevyřízené objednávky a prohlásit všechny dosud neuhrazené faktury za okamžitě splatné.

4.6. Prodávající je oprávněn odmítnout šeky a směnky. Slevy nebo poplatky za směnku nese kupující, šeky a směnky jsou splatné okamžitě.

5. DODACÍ DOBA, ČÁSTEČNÉ DODÁVKY

5.1. Pokud prodávající neurčí písemně jinak, pro všechny dodávky prodávajícího platí dodací podmínka EXW ze skladu prodávajícího resp. v případě přímých zásilek EXW ze skladu výrobce (podle INCOTERMS 2010).

5.2. Dodací lhůty uváděné prodávajícím jsou pouze odhadované, platí v případě včasného doručení materiálů a dodávek prodávajícímu. Prodávající není odpovědný za opožděnou, částečnou či předčasnou dodávku a kupující je povinen dodávku akceptovat a provést platbu za takto dodané produkty. Zpožděním dodávky objednávky nebo její kterékoli části nevzniká kupujícímu právo zrušit ostatní dodávky.

5.3. Dodací doba se přiměřeně prodlužuje, jestliže nebyla dodržena důsledkem vyšší moci, stávky, nepředvídatelných překážek, alokace, nemožnosti odběru zboží ze všeobecně přístupných zdrojů, dodacích těžkostí subdodavatele nebo důsledkem jiných okolností, které nezpůsobil prodávající a rovněž v případě, pokud takové okolnosti postihnou jeho subdodavatele.

5.4. Rámcovou objednávkou se rozumí objednávka, která je dodávána po částech. Rámcová objednávka nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Jednotlivé dodávky musí vykazovat hodnotu nejméně 2.500,- Kč. Rámcové objednávky lze uskutečnit pouze po určení pevných termínů dodání, které se považují za závazné termíny. V případě jejich nedodržení ze strany kupujícího je prodávající oprávněn změnit dohodnutou kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat zboží podle předem smluvně dohodnutých termínů bez předchozího upozornění.

6. PŘEPRAVA, PŘEVOD RIZIKA

6.1. Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího nebo provozovna jím určená. Pokud kupující požaduje dodání zboží na jiné místo, nese riziko a náklady na zaslání a dopravu zboží, počínaje odesláním zboží ze skladu prodávajícího nebo ze skladu výrobce. Pojištění v průběhu přepravy je zajišťováno pouze na žádost a na náklady kupujícího.

6.2. Při převzetí zboží od dopravce je kupující neprodleně povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu.

6.3. Na žádost kupujícího lze pojistit zásilku na jeho náklady proti jím označeným rizikům.

6.4. Pokud se zásilka zpozdí bez zavinění prodávajícího, bude zboží uskladněno na náklady a riziko kupujícího. Oznámení, že je zboží připraveno k zaslání, má platnost zaslání.

6.5. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou nepřevzetím nebo opožděným převzetím zboží, pouze pokud jsou tyto skutečnosti zaviněny prodávajícím.

6.6. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků/zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně oznámit dopravci a nejpozději do jednoho (1) pracovního dne i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu přepravce/doručovatele v momentě přebírání zásilky (zejména při podepisování převzetí) vyznačit všechna zjevná poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení opatřeno originální páskou prodávajícího, která je poškozena nebo je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky, svědčící o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce/doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že byla zásilka převzata neporušená. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazně neprokáže opak.

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

7.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží a všech ostatních pohledávek, vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu.

8. ZÁRUKA

8.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce, v jaké ji poskytuje výrobce dodávaného zboží.

8.2. V případě, kdy je doba použitelnosti zboží omezena určitým úkonem (např. instalace), je záruční doba zboží omezena touto dobou použitelnosti/úkonem.

8.3. Reklamaci na správný počet vydaných kusů a na shodnost objednaných položek s fakturou může kupující uplatnit do tří (3) pracovních dnů od jejich převzetí. U dodávky zboží připraveného měřením nebo vážením v případě, kdy se liší dodané množství součástek na průvodním dokladu od skutečné dodávky v toleranci ± 2% (podle druhu zboží), nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace.

8.4. V případě oprávněné záruky jsou jedinými nároky kupujícího (dle výběru prodávajícího) oprava produktů, bezplatná výměna produktů nebo refundace kupní ceny takového počtu produktů, které byly uznány v záruce.

8.5. Právo z odpovědnosti za vady kupujícímu nepřísluší v případě, kdy je zboží mechanicky poškozeno, použito v rozporu s návodem k použití či dalšími pokyny nebo v případě vady, vzniklé neodbornou montáží nebo instalací.

8.6. Prodávající neposkytuje v souvislosti se softwarem žádné prohlášení ani záruku a nenese v souvislosti se softwarem žádnou odpovědnost. Pokud se v příslušné licenční smlouvě na software neuvádí výslovně jinak, software se poskytuje bez žádné další záruky.

8.7. Zákazník je oprávněn vrátit prodávajícímu pouze zboží, které u něj zakoupil a jen spolu s číslem oprávnění k vrácení materiálu (Return Material Authorization, dále jen "RMA"), které získá od prodávajícího nebo z webové stránky prodávajícího www.soselectronic.cz.

8.8. Kupující je povinen do dvou (2) pracovních dnů po doručení zásilky prodávajícím nebo jím pověřeným přepravcem písemně informovat prodávajícího o jakémkoli poškození vnějšího obalu zboží. Kupující je povinen do tří (3) pracovních dnů po doručení zásilky prodávajícím nebo jím pověřeným přepravcem písemně informovat prodávajícího o jakémkoli nedodání zboží v požadovaném množství nebo o jiné vadě (dále jen "viditelná vada"), v opačném případě se má za to, že kupující zboží řádně převzal.

8.9. Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o konkrétní vadě zboží v záruční lhůtě. Prodávající přidělí číslo RMA pouze v případě, že vadu (jak viditelnou vadu, tak i vadu ze záruky zboží) způsobil výlučně prodávající nebo původní výrobce zboží, a to pouze v případě, že kupující splnil povinnost o vadě písemně informovat. V případě poškození, nedodání zboží v požadovaném množství či jiné vady, kterou způsobil kupující, přepravce, poskytovatel služeb přepravy nebo jiná třetí strana prodávající číslo RMA nepřidělí. Po získání čísla RMA je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu podle pokynů prodávajícího, uvedených v RMA. Kupující je povinen uhradit předem náklady spojené se zasláním. Prodávající je oprávněn posoudit všechny výrobky, které kupující vrátil na základě RMA. V případě, pokud prodávající rozhodne, že zboží nesplňuje podmínky pro jeho vrácení, zašle je zpět kupujícímu, přičemž dopravné hradí příjemce, nebo je u sebe zadrží do jeho vyzvednutí kupujícím na náklady kupujícího. Náklady spojené se zasláním budou kupujícímu uhrazeny, pokud bude vada zboží uznána.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu je omezena na přímé škody kupujícího maximálně do výše ceny předmětného zboží. Uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě smrti či úrazu způsobeného nedbalostí prodávajícího. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní, vedlejší či následnou škodu (například za ušlý zisk či ztrátu příjmů, ztrátu dat, ztrátu užívání, opětovné přepracování, opravu, výrobní náklady, náklady na stažení výrobků z oběhu, újmu na dobré pověsti či ztrátu zákazníků). Tímto omezením odpovědnosti nejsou dotčena práva kupujícího přiznaná zákonem v rozsahu, v jakém prodávající nemůže v souladu se zákonem odmítnout jakékoliv předpokládané či zákonné záruky.

10. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

10.1. Prodávající není odpovědný za neplnění svých povinností, které má na základě těchto obchodních podmínek, pokud neplnění těchto povinností zapříčinily okolnosti, na které důvodně nemá dosah (například události vyšší moci, jednání či nečinnost kupujícího, přerušení provozu, přírodní či člověkem vyvolané katastrofy, epidemie, nedostatek materiálu či zboží, stávky, trestné činy, zpoždění dodávky či přepravy nebo nemožnost obstarat materiály či zboží ze standardních zdrojů).

11. POUŽITÍ VÝROBKŮ

11.1. Kupující je povinen dodržet výrobcem určené specifikace zboží. Dodávky nelze používat v přístrojích pro udržení životních funkcí, lidských implantátech, jaderných zařízeních nebo jiných přístrojích či zařízeních, v nichž by selháním zboží mohlo vést k újmě na životě nebo škodě na majetku. V případě, že kupující používá nebo prodává zboží pro použití v uvedených přístrojích či zařízeních nebo nedodrží výrobcem určené specifikace zboží, souhlasí s tím, že takové používání, prodej nebo nedodržení specifikací je výlučné na jeho riziko.

12. DOVOZ / VÝVOZ

12.1. Na některé zboží a související technologie, které prodává prodávající, se vztahují opatření Spojených států amerických, Evropské unie nebo jiných zemí o kontrole vývozu, kromě předpisů o bojkotu (dále jen "Vývozní předpisy"). Kupující je povinen Vývozní předpisy dodržovat a získat všechna oprávnění či povolení, která se vyžadují pro přepravu, vývoz, zpětný vývoz nebo dovoz zboží a souvisejících technologií.

12.2. Kupující nesmí zboží a související technologie vyvézt, ani znovu vyvézt do žádné země ani žádnému subjektu, pro který je takový vývoz resp. zpětný vývoz zakázán, včetně jakékoliv země či subjektu, na který se vztahují sankce či embarga uplatňovaná Spojenými státy americkými, Evropskou unií nebo jinými zeměmi.

12.3. Kupující nesmí zboží a související technologie použít v souvislosti s chemickými, biologickými či jadernými zbraněmi, raketovými systémy (včetně balistických střel, kosmických nosičů či sondážních raket) ani s bezobslužnými vzdušnými nosiči těchto raket či zbraní, ani pro vývoj zbraní hromadného ničení.

13. ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY

13.1. Tyto obchodní podmínky se použijí pro prodej a koupi zboží mezi kupujícím a prodávajícím i v případě, že se při jakékoliv části koupě a prodeje zboží, včetně potvrzení kupujícího o nestandardní objednávce zboží "NCNR" či prognózy poptávky použije elektronická výměna dat, interní portál kupujícího, portál třetí strany nebo jiný elektronický prostředek (dále jen "Elektronická objednávka").

13.2. Akceptace žádosti prodávajícího o potvrzení Elektronické objednávky kupujícím nebo akceptace informací o Elektronické objednávce poskytované prodávajícím kupujícímu v písemné, e-mailové nebo jiné formě EDI je pro kupujícího závazná.

14. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

14.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy mimo zákonných důvodů odstoupit:

  • v případě nesplnění povinnosti kupujícího podle čl. 4.4. obchodních podmínek
  • v případě objednávky provedené na základě chybného zobrazení v on-line obchodě
  • v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části nebo zálohy na kupní cenu delší než sedm (7) kalendářních dnů
  • v případě nepřevzetí zboží nebo prodlení s převzetím zboží
  • v případě zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči kupujícímu.

14.2. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím.

14.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží. Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

14.5. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které již bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u již dodaného částečného plnění.

14.6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, v případech kupních smluv dohodnutých elektronickou cestou také elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

14.7. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady, které měl s přípravou, balením, odesláním a realizací jeho objednávky ve skutečné výši, nejméně však ve výši 20% z dohodnuté kupní ceny.

14.8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

15.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen veškeré údaje (při objednávce provedené prostřednictvím on-line obchodu či jinými způsoby) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých údajích.

16. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Platným právem je výhradně právní řád České republiky. Kupní smlouva, obchodní podmínky, jejich interpretace a vztahy, které vznikly na jejich základě, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv dispozitivní ustanovení českého právního řádu se nepoužije v tom rozsahu, v jakém by jeho použití mohlo měnit (ať už zcela nebo zčásti) význam, účel nebo interpretaci některého ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

16.2. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu nebo musí být alespoň provedeny elektronickou poštou.

16.3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.11.2017. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

16.4. Obchodní podmínky jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího, lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení k jejich zrušení, změně, úpravě nebo nahrazení novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.soselectronic.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, považujíce je za součást smluvního vztahu.

16.5. Rozhodným právem ( governing law ) je právo České republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v České republice.

Nahlásit chybu

Něco byste změnili? Našli jste chybu? Nebo máte zajímavou připomínku? Podělte se s námi, hodnotné připomínky určitě odměníme. Stačí, když vlastními slovy popíšete chybu či připomínku a uvedete kontakt na Vás. Děkujeme.

Kontaktní údaje

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
OK Více informací